انگلیسی: آموزش، زبانشناسی، ترجمه، ادبیات
برای زبان آموزان و دانشجویان رشته های دبیری، زبان شناسی، مترجمی و ادبیات انگلیسی؛ و ادبیات فارسی 
قالب وبلاگ

فهرستی به دستم رسیده است حاوی منابعی پیشنهادی برای آزمون کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه. البته برخی از این منابع خود در دوره های کارشناسی ارشد تدریس می شوند.

به نظرم برخی از این منابع اهمیت بیشتری دارند که با نشانه * مشخصشان کرده ام. برخی از این منابع نیز موضوعی واحد دارند و مطالعه یک نمونه از گروهشان کفایت می کند.

 An Introduction to Language; V. Fromkin & R. Rodman
The Study of Language; G. Yule
Meaning-based Translation; M. L. Larson
* A Textbook of Translation; P. Newmark
Approaches to Translation; P. Newmark
Theoretical Foundations & Principles of Translation; Dr. Miremadi
Theories of Translation & Interpretation; Dr. Miremadi
* Introducing Translation Studies; J. Munday
Principles & Methodology of Translation; Dr. Mollanazar
Contrastive Analysis & Error Analysis; Dr. Keshavarz
Contrastive Linguistics & Error Analysis (1st vol); Dr. Fallahi
* Application of Synonyms; Dr. Nowroozi Khiabani
Idioms & Metaphorical Expressions in Translation; Ghaffar Tajalli
* An Approach to English Translation of Islamic Texts (1st vol); Dr. Manafi Anari
* Approach to English Translation of Islamic & Literary Texts (2nd vol); Dr. Manafi Anari
* Study of Islamic Texts in English Translation (1st vol); Dr. Manafi Anari
* A Study of Islamic Texts in English Translation (2nd vol); Dr. Elahi Ghomsheh'i

فصلنامه مطالعات ترجمه
مجموعه مقالات هم اندیشی ترجمه شناسی
نگارش و ویرایش؛ دکتر سمیعی گیلانی
دستور زبان فارسی؛ دکتر ناتل خانلری
وندهای رایج در زبان انگلیسی؛ دکتر احمد صفار مقدم
ترجمه و مترجم؛ غلامرضا رشیدی
* نخستین درسهای ترجمه؛ دکتر فرح زاد
* واژه شناسی؛ دکتر تجویدی (دانشگاه پیام نور)
واژه شناسی؛ دکتر رضائی باغ بیدی
* درآمدی بر اصول و روش ترجمه؛ دکتر لطفی پور ساعدی
اصول و روش ترجمه؛ دکتر لطفی پور ساعدی
بررسی ساخت فارسی و انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطاها؛ دکتر ضیاء حسینی
بررسی مقابله ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی؛ دکتر یار محمدی
ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز؛ دکتر کلباسی
فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی (انگلیسی- فارسی)؛ دکتر نوروزی خیابانی
فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی (فارسی- انگلیسی)؛ دکتر نوروزی خیابانی
ترجمه متون سیاسی؛ دکتر تجویدی
ترجمه متون مطبوعاتی (2 جلدی)؛ دکتر تجویدی
* ترجمه متون ادبی؛ دکتر خزائی فر
ترجمه متون ادبی؛ دکتر محمود علی محمدی
ترجمه پیشرفته (1)؛ دکتر فرح زاد
ترجمه متون اقتصادی؛ دکتر جعفری گهر
* ترجمه مکاتبات و اسناد (2 جلدی)؛ هوشنگ توانگر
ترجمه مکاتبات و اسناد؛ رحیم اصلان زاده

[ دوم دی ۱۳۸۶ ] [ 0:5 ] [ جمال پاریاب ]
درباره وبلاگ
امکانات وب

Powered by WebGozar